Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuje się XLVII sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 16 lutego 2023 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na 2023 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie
 12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski komisji.
 14. Komunikaty Przewodniczącego.
 15. Zakończenie obrad sesji.