Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuje się XLVIII Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Chełmskiego za 2022 rok.
 8. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Chełmskiego za 2022 rok.
 9. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w gminach Powiatu Chełmskiego objętych właściwością Prokuratury Rejonowej w Chełmie za 2022 rok.
 10. Informacja ze scalenia gruntów Powiatu Chełmskiego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2023 – 2026.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – Żulin – Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dł. 0,286 km w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 2118L, nr 3112L i nr 3122L w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Chełmski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, a także kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmski.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu powiatu chełmskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 22. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 23. Wnioski komisji.
 24. Komunikaty Przewodniczącego.
 25. Zakończenie obrad sesji.