Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuje się XLIX sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Chełmskiego w 2022 roku.
 8. Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2022 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
 10. Informacja z realizacji zadań drogowych w 2022 roku.
 11. Informacja z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019 – 2022” za 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 15. Wnioski komisji.
 16. Komunikaty Przewodniczącego.
 17. Zakończenie obrad sesji.