Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuje się L sesję Rady Powiatu w Chełmie  w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej nr 100, pl. Niepodległości 1, 22 100 Chełm.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad po przedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja z działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na 2022 rok.
 8. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Chełmskiego w 2022 roku.
 9. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chełmie za 2022 rok.
 10. Analiza sytuacji na rynku pracy w Mieście Chełm i Powiecie Chełmskim w 2022 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie za 2022 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na Lata 2021-2026” za 2022 r.
 13. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań Profilaktycznych w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na Lata 2021-2026” za 2022 r.
 14. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Lata 2021-2026” – za 2022 r.
 15. Sprawozdanie z realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Chełmskim na Lata 2021-2023” – za 2022 r.
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Chełmskiego na Lata 2022-2030”.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Chełmski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 21. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 22. Wnioski komisji.
 23. Komunikaty Przewodniczącego.
 24. Zakończenie obrad sesji.