Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3129L od km 4+238,35 do km 6+289,78 na odcinku Niedziałowice Drugie- Bańkowszczyzna”.

Dofinansowanie: 2 540 003,47 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 233 339,12 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

  • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
  • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
  • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • przebudowę drogi o długości 2 051 m, szerokość jezdni 5,5 m;
  • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
  • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
  • wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych.

Realizacja inwestycji:

Planowany termin realizacji zadania: maj- grudzień 2023 r.

Wykonawca robót: PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o. z siedzibą w Pawłowie.