Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuje się LI Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej  nr 100, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Raport o stanie Powiatu Chełmskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Chełmie.
 9. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 roku.
 10. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na dzień 31 grudnia 2022 roku.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2022 rok.
 12. Przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu za 2022 rok.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 14. Przestawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 15. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Chełmie z wykonania budżetu za 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Chełmie z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na 2023 rok.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Chełmie na 2023 rok.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia przez Powiat Chełmski wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmskiego.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 26. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 27. Wnioski komisji.
 28. Komunikaty Przewodniczącego.
 29. Zakończenie obrad sesji.