Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuje się LII Sesję Rady Powiatu w Chełmie
w dniu 7 lipca 2023 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej nr 100, pl. Niepodległości 1, 22 100 Chełm.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Raport z realizacji zadań w ramach „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019-2022” za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Chromówka, gmina Ruda – Huta pod poszerzenie drogi powiatowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski komisji.
 15. Komunikaty Przewodniczącego.
 16. Zakończenie obrad sesji.