Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuję LIII sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 12 września 2023 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej nr 100, pl. Niepodległości 1, 22 -100 Chełm.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Chełmie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z działań podejmowanych na terenie Powiatu Chełmskiego w roku 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Raciborowice-Kolonia, gm. Białopole.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chełm w przedmiocie zmiany granic gminy Chełm, naruszającej granice Powiatu Chełmskiego.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski komisji.
 15. Komunikaty Przewodniczącego.
 16. Zakończenie obrad sesji.