Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuje się LIV sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 13 października 2023 r. o godz. 13.45 w sali konferencyjnej  nr 100, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Raport z realizacji w latach 2021 – 2022 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2025”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości stawek opłat, za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Chełmskiego, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2023-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1859L Gminie Białopole.
 14. Przyjęcie stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec na Polskę oraz późniejszej okupacji.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski komisji.
 17. Komunikaty Przewodniczącego.
 18. Zakończenie obrad sesji.