Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Chełmie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych organizacje pozarządowei inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie powiatu chełmskiego i zainteresowane wyrażeniem opinii na temat tworzonego programu współpracy.

Konsultacje przeprowadzane są w dniach 6-13 listopada 2023 r. w formie ankiety, która jest zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Chełmskiego oraz została rozesłana drogą e-mailową do organizacji pozarządowych wraz z projektem Programu.

Wypełnioną ankietę należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@powiatchelmski.pl, bądź w formie papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm lub składając w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Chełmie, I piętro, pokój 99.

Konsultacje przeprowadzone są zgodnie z zapisami uchwały Nr XXX/235/10 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie,
tel. 82 56 27 527.

Program współpracy na rok 2024 56,5 KB, DOC)

Ankieta (15,7 KB, DOC)