Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuje się LV Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  nr 100, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych Przewodniczącemu Rady Powiatu w Chełmie i Staroście Chełmskiemu.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Chełmskiego za rok szkolny 2022/2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1859L Gminie Białopole.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Chełmskiego w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 15. Przyjęcie stanowiska w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę niekorzystnych dla sołtysów przepisów ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski komisji.
 18. Komunikaty Przewodniczącego.
 19. Zakończenie obrad sesji.