flaga polski i godło polski

Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Dofinansowanie: 121 600,00 zł

Wkład własny: 237 314,88 zł

Razem: 358 914,88 zł

Termin realizacji: 01.06.2023 – 31.12.2023

Cel programu: Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są wskazane minimalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym rodzinom zastępczym. W lutym 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zwiększyła kwoty minimalne, a w związku z tym powiaty zostały obciążone wyższymi kosztami finansowania zadań z obszaru pieczy zastępczej. Na realizację wskazanych zadań powiaty uzyskają wsparcie w ramach Programu.

Zadania realizowane w ramach programu:

Wsparcie zostanie udzielone w formie dofinansowania:

  • wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
  • wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń prowadzącego rodzinny dom dziecka, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
  • wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

Grupy docelowe: Program jest adresowany do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Wsparcie jest udzielane na wniosek powiatu złożony do wojewody.
Efekty: organizacja i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej.

Data zawarcia umowy: 21.12.2023 r.