Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuje się LVI sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 29 grudnia 2023 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej  nr 100, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Chełmski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na 2024 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Chełmie na 2024 rok
 15. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Chełmskiego
 16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
 17. Wnioski komisji
 18. Komunikaty Przewodniczącego
 19. Zakończenie obrad sesji