logotyp

Celem planowanej operacji jest:

– poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienia restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej,

– poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych położonych na obszarze scalenia na skutek zmniejszenia ilości działek w tych gospodarstwach, zapewnienia każdemu gospodarstwu dostępu do drogi publicznej, zmniejszenie kosztów gospodarowania poprzez poprawę parametrów i przejezdności dróg.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji: 4 980 288,98 zł – 100% kosztów kwalifikowanych operacji, z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 3 168 957,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00029-6502-UM0300032/22 zawarta dnia 27 czerwca 2022 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego i Powiatem Chełmskim.

godło i herb

Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Olchowiec – Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie” finansowane jest w części z dotacji celowej budżetu państwa jako środków na współfinansowanie wydatków realizowanych z udziałem funduszy Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW 2014 – 2020.
Wysokość dofinansowania zadania z budżetu państwa wynosi 1 811 331,98 zł, co stanowi 36,37% całości kosztów kwalifikowalnych zadania wielkości 4 980 288,98 zł. Pozostałe środki, tj. 3 168 957,00 zł stanowią pomoc EFRROW w formie refundacji.

Zadanie „Scalanie gruntów obrębu Olchowiec – Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie” podzielone jest na dwa etapy: I etap stanowi opracowanie projektu scalenia gruntów w trybie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, natomiast II etap to realizacja zagospodarowania poscaleniowego w zakresie opisanym w załączniku do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00029-6502-UM0300032/22 zawarta dnia 27 czerwca 2022 roku pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego i Powiatem Chełmskim.