Działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023r., poz. 1394) zawiadamiam, że decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Jednocześnie informuję, że pojazdy, których decyzje o zarejestrowaniu wygaszono w ww. trybie mogą podlegać powtórnej rejestracji, po spełnieniu warunków niezbędnych do rejestracji tj. dokonanie ubezpieczenia OC oraz przeprowadzenie badania technicznego pojazdu, jeżeli takowemu podlega.

Obwieszczenie Starosty Chełmskiego (238 KB, PDF)

Wykaz pojazdów zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Chełmie, których decyzja o rejestracji zostanie wygaszona (300 KB, XLSX)