Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuje się LVII sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 29 marca 2024 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Chełmskiego za 2023 rok.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Chełmskiego za 2023 rok.
 9. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w gminach Powiatu Chełmskiego objętych właściwością Prokuratury Rejonowej w Chełmie za 2023 rok
 10. Sprawozdanie Starosty Chełmskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmski za 2023 rok
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy powiatu chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023
 13. Sprawozdanie z realizacji planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Chełmie za 2023 rok. (Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej, Komisji Rewizyjnej, Komisji skarg, wniosków i petycji)
 14. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu za 2023 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Chełmskim na lata 2024-2026
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Profilaktycznych w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą Domową w Powiecie Chełmskim na lata 2024 – 2030
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Chełmskim na lata 2024 – 2030
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Powiatu Chełmskiego w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1833L Gminie Rejowiec
 23. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
 24. Wnioski komisji
 25. Komunikaty Przewodniczącego
 26. Zakończenie obrad sesji