Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuje się II sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej  nr 83,  pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie za 2023 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na Lata 2021-2026” za 2023 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań Profilaktycznych w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na Lata 2021-2026” za 2023 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Lata 2021-2026” – za 2023 r.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Chełmskim na lata 2021-2023” – za 2023 r.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Chełmskiego na Lata 2022-2030” – za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu powiatu chełmskiego dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 20. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski komisji.
 22. Komunikaty Przewodniczącego.
 23. Zakończenie obrad sesji.