Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuje się III sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej  nr 83, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Analiza sytuacji na rynku pracy w Mieście Chełm i Powiecie Chełmskim za 2023 rok.
 8. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Chełmskiego w 2023 r.
 9. Informacja o stanie środowiska i realizacji zadań kontrolnych na terenie Powiatu Chełmskiego za 2023 rok.
 10. Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2023 rok.
 11. Informacja z działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za 2023 rok.
 12. Informacja z realizacji zadań drogowych w 2023 r.
 13. Informacja z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2023-2026” za 2023 rok.
 14. Raport o stanie Powiatu Chełmskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Chełmie.
 16. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 31 grudnia 2023 r.
 17. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na dzień 31 grudnia 2023 r.
 18. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2023 rok.
 19. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Chełmskiego za 2023 rok.
 20. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 21. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.
 22. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmskiego o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Chełmie z wykonania budżetu za 2023 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Chełmie z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rejowiec.
 26. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 27. Wnioski komisji.
 28. Komunikaty Przewodniczącego.
 29. Zakończenie obrad sesji.

 

Posiedzenia komisji:

7:30 Komisja Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych

8:30 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej

9:15 Komisja Rewizyjna