W środę 26 czerwca odbyła się III sesja Rady Powiatu w Chełmie.
Zarząd Powiatu w Chełmie omówił Raport o stanie powiatu za 2023 rok, z którym radni i mieszkańcy mogli wcześniej zapoznać się i zgłaszać uwagi. Raport to dokument, który zawiera roczne podsumowanie działalności z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Po debacie nad raportem, radni większością głosów udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2023 rok.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok odbyło się po wysłuchaniu sprawozdania finansowego. Tym razem radni również większością głosów udzielili absolutorium.
zarząd powiatu 5 osób w pokoju