Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuje się IV Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 12 lipca 2024 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej nr 83, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Chełmie na 2024 ro
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Chełmskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1860L Gminie Wojsławice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski komisji.
 18. Komunikaty Przewodniczącego.
 19. Zakończenie obrad sesji.

 

Posiedzenia komisji:

godz. 8:00 Komisja Rewizyjna

godz. 8:15 Komisja skarg, wniosków i petycji

godz. 9:00 Komisja Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych