Herb Gminy Rejowiec Fabryczny

Gmina Rejowiec Fabryczny

Wójt Gminy Zdzisław Krupa
Adres: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16
tel. 82 566 42 11 fax 82 566 31 03
strona: www.ug.rejowiec.pl
e-mail: rada@ug.rejowiec.pl lub urzad@ug.rejowiec.pl

Gmina Rejowiec Fabryczny położona jest w południowo-zachodniej części powiatu, na północny zachód od miasta Rejowiec Fabryczny. Powierzchnia gminy wynosi 88 km2, co stanowi 2,3% powierzchni powiatu chełmskiego, zamieszkuje ją 4607 osób (dane wg stanu na 31 grudnia 2008 r.) Sieć osadniczą gminy stanowi 15 miejscowości, charakteryzuje się ona układem liniowym wzdłuż istniejących dróg z wyjątkiem miejscowości Pawłów i Kanie. Pawłów ma zachowany układ miejski, a Kanie posiada dawne założenie dworskie.

Gmina Rejowiec Fabryczny jest najmłodszą samodzielną jednostką terytorialną w powiecie chełmskim, powołana decyzją Rady Ministrów z grudnia 1990 roku, natomiast „samodzielny byt” rozpoczęła od 1 lipca 1991 roku.
Gospodarka gminy ma charakter rolniczo-przemysłowy. W strukturze zasiewów dominują zboża i rośliny okopowe. W dobrze rozwinięty drobny przemysł materiałów budowlanych oraz produkcji wyrobów z drewna (palety, parkiet, opakowania) oraz produkcja spożywcza (pieczywo,wyroby cukiernicze).
Gmina stanowi bazę surowcową dla wydobywanych surowców węglanowych na potrzeby produkcji cementu w Cementowni „Chełm” i „Rejowiec”. Bogata w naturalne zasoby surowcowe takie jak: złoża marglu, opoki, ziemi krzemionkowej, gliny, iłów, piasków kwarcowych oraz torfu.

Obszar Gminy wchodzi w skład „Pasma”, z czym wiąże szansę na dalszy rozwój gminy, przy wykorzystaniu tranzytowego położenia przy trasie kolejowej Nr 7 Warszawa-Dorohusk-Kijów i trasie drogowej S-12 Warszawa-Dorohusk-Kijów oraz zasobów miejscowego rolnictwa oraz surowców naturalnych. Do terenów turystycznych można zaliczyć Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 8000 ha rozciągający się wzdłuż malowniczej doliny rzeki Wieprz z wyjątkowymi starorzeczami, obejmujący tereny w granicach sołectw: Pawłów, Kanie, Zalesie Kańskie, Wólka Kańska, Wólka Kańska-Kolonia, Liszno, Liszno-Kolonia, Leszczanka oraz Toruń. Obszar ten obejmuje dolinę rzeki Dorohuczy otoczonej wzniesieniami kredowymi z półkolistym pierścieniem Lasów Pawłowskich. Znaczną część obszaru stanowią torfowiska porośnięte lasami olchowymi z domieszką kruszyny i brzozy. W południowej części obszaru występują malowniczo położone stawy rybne, gdzie znajdują się liczne siedliska ptaków wodnych, m.in. łabędzi niemych, kilku gatunków kaczek, perkozów, a także bocianów czarnych. W zachodniej części przeważają siedliska wilgotne, porośnięte przez mieszane drzewostany olchowe, brzozowe, sosnowe, we wschodniej i północnej części przeważają siedliska mniej uwilgotnione z drzewostanem dębowym i sosnowym. Jest to raj dla zbieraczy grzybów. Występują tu chronione gatunki roślin i zwierząt. Do najciekawszych można zaliczyć pomniki przyrody zlokalizowane w zabytkowym parku przy Domu Pomocy Społecznej i kościele rzymsko-katolickim w Kaniem, wśród nich: lipa drobnolistna, klon srebrzysty, orzech czarny, tulipanowiec amerykański oraz dąb szypułkowy.

Do najważniejszych zabytków Gminy należą:

  • zespół pałacowo-parkowy w Kaniem z poł. XIX w.
  • kościół parafialny rzymsko-katolicki pw. św. Piotra i Pawła w Kaniem
  • założenie dworsko-pałacowe w Krasnem z I poł. XIX w.
  • kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowie
  • cmentarz rzymsko-katolicki z początków XX w. w Pawłowie

Połączenia komunikacyjne gmina ma bardzo dobre. Przez jej obszar przebiega linia kolejowa Warszawa -Lublin – Dorohusk (granica państwa) – Kijów oraz linia Rejowiec – Rawa Ruska – Lwów. Główne połączenia drogowe spełnia regionalna droga Rejowiec – Rejowiec Fabryczny – Marynin, łącząc trasę Chełm – Krasnystaw – Zamość – Lwów z trasą Warszawa – Lublin – Chełm – Dorohusk – Kijów.