Miasto Rejowiec Fabryczny

Burmistrz Miasta Gabriel Adamiec
Adres: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16
tel. 82 566 32 77 fax 82 566 47 28
e-mail: info@rejowiec.pl
strona: www.rejowiec.pl

Miasto Rejowiec Fabryczny to najmłodsze miasto w powiecie chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 roku. Jego założyciel, Mikołaj Rej, znany jako ojciec polskiej literatury, posiadał na obszarze dzisiejszego miasta dwa folwarki. Po ożenku z Zofią Kościanówną otrzymał w posagu dobra Stajne -Złote położone w obrębie dzisiejszej ulicy Złotej i dzierżawę królewską – folwark Stajne, położony w okolicach istniejącego dziś osiedla o tej samej nazwie. W tym samym miejscu istniał w XVIII wieku folwark, którego właścicielem był Ignacy Wojakowski. Dobra te nabył w marcu 1876 roku Krzysztof Morawski, który posadowił istniejący do dziś dwór murowany otoczony parkiem. W zabytkowym dworku ma obecnie siedzibę Miejski Ośrodek Kultury „Dworek”. W 1878 roku część dóbr ziemskich nabyło Towarzystwo Akcyjne Lubelskiej Fabryki Portland – Cement „Firlej”. Budowa linii kolejowej i cementowni „Firlej”, a po II wojnie budowa cementowni „Pokój” to wydarzenia, które przesądziły o tym, że z robotniczego osiedla powstało miasto Rejowiec Fabryczny.

Miasto położone jest w zachodniej części powiatu, w rejonie zwanym Pagórem Chełmskim. Posiada bardzo dobrą lokalizację przy trasie kolejowej Warszawa – Lublin – Dorohusk. Znajduje się tu węzeł kolejowy wyposażony w bocznicę, rampy przeładunkowe i place składowe. Potencjał ten wykorzystywany jest obecnie przez miejscowy przemysł i handel i nabiera coraz większego znaczenia w kontaktach z Ukrainą. Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunalną oraz uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe, a także przemysłowe. Miasto wchodzi w skład „Pasma” – obszaru funkcjonalnego Rejowiec – Chełm – Dorohusk. Stwarza to możliwość umiejscowienia zakładów służących obsłudze ruchu turystycznego i tranzytowego, jak również dobre warunki do rozwoju przemysłu. Dla inwestorów, którzy stwarzają dodatkowe miejsca pracy, przewidziane są ulgi podatkowe.

Największym zakładem przemysłowym jest Cementownia „Rejowiec” S.A., która produkuje cement o wysokich parametrach, m.in. do budowy mostów i autostrad. Do większych zakładów należy również Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CEM-BET”, Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe „REMUR”, Przedsiębiorstwo Handlowe „REYBUD” i „PETRO-CAR USA”.

Najstarsze zabytki kultury
Założenie dworsko – parkowe. Obejmuje: dwór (ok. 1890 – 1900) dawny dwór Kiwerskich, park (XIX w.) i układ zieleni zwany „Dębinką”.

Najstarsze obiekty budownictwa
Pozostałości zespołu dworca kolejowego, ul. Kolejowa: wieża ciśnień, lata 20. XX w., 3 domy, drewniane i murowano-drewniane z ok. 1930 r., dom ul. Dworcowa nr 2 wł. Jan Kaliszak, mur.-drewn. z XIX w., zespół Cementowni „Firlej” S.A., ul. Fabryczna, 1924-1926, proj. inż. Borman, dyrektor budowy inż. Stanisław Pręczkowski, osiedle mieszkaniowe Cementowni „Firlej” ul. Chełmska, z lat 1924-1926, w tym m.in.: szkoła, ośrodek zdrowia, dom dla urzędników, dom dla majstrów, dom dla robotników, studnia.