Herb Gminy Sawin

Urząd Gminy Sawin

Wójt Agnieszka Dąbrowska
22-107 Sawin, ul. Chutecka 12
tel. 82 567 30 12
fax 82 545 97 14
ug@sawin.pl
www.sawin.pl

Gmina Sawin położona jest w północnej części powiatu chełmskiego przy drodze wojewódzkiej nr 812 łączącej Chełm i Włodawę. Od północy sąsiaduje z gminą Hańsk, od wschodu z Rudą-Hutą i Wolą Uhruską, od zachodu z Wierzbicą a od południa z gminą Chełm.

Z powierzchnią 187 km2 zajmuje trzecie miejsce w powiecie. Społeczność gminy liczy 5 327 mieszkańców (w tym 2 231 mieszka w Sawinie).

Na terenie gminy Sawin dominują krajobrazy naturalne o wyjątkowych walorach przyrodniczych z unikatowymi układami ekologicznymi i reliktowymi elementami flory i fauny, niepowtarzalne w skali Europy. W obszar gminy wkracza Poleski Park Narodowy. Powierzchnia “sawińskiej części” otuliny PPN wynosi 225 ha. W jej skład wchodzi m.in. rezerwat “Serniawy” (ok. 38 ha). Położony w niewielkim kompleksie leśnym, pomiędzy wsiami Chutcze i Serniawy. Jego zadaniem jest ochrona fragmentów łęgu olszowo-jesionowego i grądu niskiego, pochodzenia naturalnego. Łącznie na terenie rezerwatu występuje 14 gatunków roślin objętych ochroną prawną oraz 11 zaliczanych na niżu do rzadkich.
O znaczeniu terenu gminy dla ekologii, świadczy włączenie północnej i zachodniej jej części w obszar Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, którego celem jest umożliwienie harmonijnego rozwoju regionu o wyjątkowych walorach przyrodniczych i ochrona ogromnej różnorodności biologicznej krajobrazów nizin bagiennych z mozaiką bagien, torfowisk, jezior, rzek i lasów.

Bogactwem gminy są lasy, które zajmują 25% jej obszaru. Szczególnej ochronie poddano obszary leśne oraz łąki i torfowiska w pobliżu Czułczyc i Sawina, które znalazły się w Chełmskim Parku Krajobrazowym. Najcenniejsze ich okazy znalazły swoje miejsce w rezerwacie “Bachus” (powierzchnia 83,74 ha) położonym w pobliżu wsi Bachus i Malinówka. Teren rezerwatu jest zróżnicowany pozd względem wilgotności i urzeźbienia. Chroni się w nim spore fragmenty rzadko już występującej w Polsce dąbrowy z dębem bezszypułkowym, tworzącej tu zespół boru mieszanego i grądu. Ciekawostką rezerwatu jest występowanie licznych (ponad 20) lejków krasowych, okresowo wypełnionych wodą, w których żyje niezwykle rzadki żółw błotny. Istnieje powszechna opinia, że rezerwat Bachus jest najpiękniejszym rezerwatem leśnym w makroregionie lubelskim.

Prehistoryczną sztukę obronną reprezentują ślady warowni “Hordynki” z VIII-X w. w miejscowości Sajczyce. Zachował się wał ziemny, tworzący zamkniętą, dobrze zachowaną linię. Ma ona kształt elipsy o powierzchni ok. 0,3 ha.Średniowieczną sztukę obronną reprezentuje grodzisko obok Przysiółka Czułczyckiego. Obecny stan pozwala wyróżnić w terenie wały ziemne i fosy, na rzucie nieregularnego sześcioboku zbliżonego do owalu ze śladami wjazdu od strony północnej.Bardzo interesującym elementem krajobrazu są obiekty sakralne. Najstarszym zachowanym i najbardziej ciekawym jest zespół sakralny w Sawinie z 1750 r. W jego centrum znajduje się późnobarokowy kościół pw. Przemienienia Pańskiego. Jest to budowla murowana, jednonawowa, wzniesiona w latach 1731-40. Z tego okresu (1764 r.) pochodzi drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych w Przysiółku. Jest on jednym z najstarszych kościołów drewnianych na terenie chełmszczyzny. Obecnie pełni funkcję kaplicy cmentarnej. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z XIX wieku. W okresie wzmożonej rusyfikacji, wzniesiono murowaną cerkiew w Czułczycach. Obecnie pełni ona funkcje kościoła parafialnego pw. św. Rocha.

Fragment szlaku komunikacyjnego przebiegającego przez gminę stanowi doskonałą podstawę rozwoju gminy. W związku z rozdrobnieniem i dużą liczbą małych gospodarstw rolnych przewiduje się rozwój agroturystyki, jako dodatkowego źródła przychodów. Atrakcyjność terenu zwiększa wybudowany zbiornik retencyjny “Niwa” o powierzchni lustra wody sięgającej 65 ha. Przewiduje się rozwój placówek handlowych i usługowych, szczególnie przy drodze krajowej numer 812. Ochrona środowiska wymusza ralizację działań w zakresie infrastruktury takich jak: budowa wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, itp. Mamy nadzieję, że atrakcyjność Sawina i okolic oraz potencjał siły roboczej spowodują zainteresowanie i sprowadzenie kapitału na obszar gminy. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy wytypowano już atrakcyjne miejsca pod taką działalność.