Zarząd Powiatu w Chełmie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wspieranie przez powiat chełmski wykonania zadań publicznych w 2022 roku, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej (17,5 KB, DOC)

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej (18,4 KB, DOC)

Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie