Do dnia 31 maja Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Raport o stanie powiatu chełmskiego za rok 2021 (2)

 

Raport o stanie powiatu chełmskiego został przyjęty Uchwałą Nr 805/2022 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu chełmskiego za 2021 rok.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Debata nad Raportem o stanie powiatu chełmskiego będzie miała miejsce dnia 28 czerwca 2022 r. na sesji Rady Powiatu w Chełmie.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie powiatu chełmskiego za 2021 rok (PDF, 1,55 MB)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla mieszkańca zgłaszającego udział w debacie (DOC, 31 KB)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie (DOC, 31,5 KB)

Uchwała Nr 805/2022 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu Chełmskiego – skan dokumentu

Uchwała Nr 805/2022 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 19 maja 2022 roku w Chełmie w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu chełmskiego za 2021 rok (DOC, 15,8 KB)

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu chełmskiego (DOC, 15 KB)