Do dnia 31 maja Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

strona raportu o stanie powiatu

Raport o stanie powiatu chełmskiego został przyjęty Uchwałą Nr 1161/2023 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu chełmskiego za 2022 rok.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Debata nad Raportem o stanie powiatu chełmskiego będzie miała miejsce dnia 22 czerwca 2023 r. na sesji Rady Powiatu w Chełmie.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie powiatu chełmskiego za 2022 rok (2,12 MB, PDF)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla mieszkańca zgłaszającego udział w debacie (31 KB, DOC)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie (31,5, DOC)

Uchwała Nr 1161/2023 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu chełmskiego za 2022 rok (349 KB, PDF)

Uchwała Zarządu Powiatu w Chełmie w sprawie przyjęcia Raportu o stanie powiatu chełmskiego za 2022 rok (15,9 KB, DOC)

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu chełmskiego (15 KB, DOC)